Bevriende organisaties

Bevriende organisaties


Anoiksis
Te Gek
F-Act
Stichting Perceval
Mad in the Netherlands
Stichting Psychiatrie en filosofie
Werkgroep “Te Gekke Moeders”
Uilenspiegel
El Camino Bekegem
PsychoseNet.be
Naasten in Kracht
Ypsilon
Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie
beGeesterd
Kenniscentrum Phrenos
PsychoseNet.nl
Crazywise Conferentie
Similes

Vereniging voor en door psychosegevoelige mensen

Anoiksis biedt een netwerk waarin mensen die wat met elkaar kunnen elkaar kunnen vinden.
In de verschillende regio’s organiseren vrijwilligers ledenbijeenkomsten. Dit kunnen themabijeenkomsten zijn met onderwerpen die raken aan een leven met psychosegevoeligheid of  recreatieve bijeenkomsten zoals een wandeling, een filmavond of een etentje. Daarnaast kunnen er ook workshops en ‘open dagen’ worden gehouden.

En heel veel meer…

Te Gek !?

Een persoon op vier krijgt te maken met psychische problemen. Te Gek !? wil het taboe doorbreken en geestelijke gezondheid bespreekbaar maken in Vlaanderen.
Alles over Te Gek !?

F-ACT Nederland

Wat is F-ACT?

Flexible ACT (FACT) staat voor Flexible Assertive Community Treatment en is een in Nederland ontwikkeld zorgverstrekkingsmodel (‘service delivery model’) op basis van het oorspronkelijke Amerikaanse ACT-model. Een FACT-team dat werkt conform de FACT-principes biedt behandeling en begeleiding op verschillende hersteldomeinen: door verminderen van psychische en somatische symptomen, bevorderen van maatschappelijk functioneren en sociale participatie, en het realiseren van persoonlijk herstel en kwaliteit van leven. Zorg gebeurt op maat, in samenspraak met de betrokkene en zijn netwerk. FACT richt zich op mensen met een ernstige psychiatrische aandoening.

Heel veel meer op de website van F-ACT.

Stichting Perceval

Stichting Perceval is opgezet door Gekken, voor Gekken. Het woord ‘Gek’ gebruiken we als geuzennaam: we willen geen medisch diagnoses gebruiken om onszelf te omschrijven. Iedereen is welkom bij ons.

Het maakt niet uit hoe je je noemt: Gek, anders (ex-)cliënt, (ex-)patient, hulpvrager, spiritueel ontwaakt, mens, Gekke activist, psychonaut, overlevende van de psychiatrie. Of misschien noem je jezelf iemand met een gebruiksaanwijzing, een alternatief georganiseerd brein, psychische avonturen, ervaring in de psychiatrie, psychische ingewikkeldheden, psychosociale beperking, een psychische stoornis, een emotionele aandoening, geestesproblemen? Of omschrijf je je zelf als iemand die in herstel, neuroatypisch, krachtig, hoogsensitief, uit balans, wiebelig, psychisch lijdt, mentaal moe, in de war, ziek, een chaoot, uniek, complex, emotioneel flexibel, in disbalans, in eenzame verwarring, overbelast, emotioneel overspoeld, heel bijzonder, door angst bevangen of indrukgevoelig is. Of als iemand die een gevoelig systeem, psychische beperkingen en talenten, mentale verstarring of een psychische geheime superkracht heeft. Of als een mens die worstelt met een overheersend gevoel van onveiligheid, leeft met mentale gevoeligheden en uitdagingen of met kwetsbaarheden, niet helemaal past in het algemeen geldende maatschappelijk verwachtingspatroon. Of als iemand die een rugzakje draagt met psychische beperkingen erin. Of misschien vind je dat je iemand bent die een beetje veel pech heeft gehad, ooit een crash heeft gehad, maar waar het nu prima mee gaat. Misschien leef je met moeilijkheden en/of ingewikkeldheden, soms door je eigen omstandigheden en eigenschappen en soms door je omgeving, daar waar je opgroeit en waarin en waarmee je leeft met jouw unieke mogelijkheden en obstakels.

(Trouwens: mensen die zichzelf normaal vinden, kunnen zich ook bij ons aansluiten.)

Oftewel: Stichting Perceval zet zich in voor mensen met bijzondere ervaringen, gedachten en/of gedrag en om hun marginalisering tegen te gaan. Bij alles wat wij doen en ondersteunen staat ervaringskennis centraal.

Stichting Perceval omarmt mensen:
– die psychische ingewikkeldheden hebben of hebben gehad
– met bijzondere zintuigelijke en/of mentale ervaringen
– met mystieke/spirituele/bovennatuurlijke ervaringen
– die last hebben van een trauma
– in een isolement en/of mensen die zich eenzaam voelen
– en iedereen die zich bij hen betrokken voelt.

En verder vind je alles over de Stichting Perceval hier.


Mad in the Netherlands

UW TOEGANGSPOORT TOT WERELDWIJDE KENNIS OVER PSYCHIATRIE, SOCIALE RECHTVAARDIGHEID EN PSYCHOFARMACA

Mad in the Netherlands wil internationale wetenschap en ervaringskennis op het gebied van psychiatrie, sociale rechtvaardigheid en psychofarmaca toegankelijker maken.
Dit doet zij door artikelen van het platform “MIA Global” te vertalen, samenvattingen ervan te publiceren en korte inleidingen met links naar de originele artikelen te plaatsen. Daarnaast biedt zij themapagina’s over diverse onderwerpen, links naar inspirerende en interessante internationale websites en veel informatie over de afweging van  psychiatrische medicijnen. Mad in the Netherlands helpt u om uw blik op psychiatrie te verruimen door mondiale kennis vindbaar te maken.

En zo veel meer op Mad in the Netherlands

Stichting Psychiatrie en filosofie

De presentaties van het Congres “Too mad to be true” zijn te zien.
Kijk dan even naar deze pagina op onze site.

Werkgroep “Te Gekke Moeders”

De werkgroep hield onlangs een webinar met Marie Brown. Een terugblik vind je hier.

Algemene info over de werkgroep.

Uilenspiegel

UilenSpiegel is een vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

UilenSpiegel is actief in Vlaanderen en Brussel en biedt ontmoetingskansen voor lotgenoten, geeft informatie, doet aan sensibilisering en belangenbehartiging, bevordert participatie en stimuleert ervaringsdeskundigheid en herstel.
Voor heel veel meer informatie: onze website

Elders op onze site een belangwekkend bericht van Uilenspiegel

El Camino Bekegem, de website

Op deze site onder het hoofd “Plekken van Herstel” vind je nog veel meer over El Camino
El Camino en Open Dialogue zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

PsychoseNet.be

PsychoseNet.be is een online platform waar alle burgers terecht kunnen voor objectieve en hoopvolle informatie over psychose en over psychische gezondheid in het algemeen. PsychoseNet.be brengt psychische problemen terug naar haar oorsprong, daar waar ze ontstaan zijn, in een context, met een veelheid aan intermenselijke relatiesPsychoseNet.be zet in op multideskundigheid waarbij ervaringskennis gecombineerd wordt met klinische en wetenschappelijke informatie. Cliënt, familie, betrokkenen, hulpverlener en ervaringsdeskundige, kunnen surfen naar www.psychosenet.be waar PsychoseNet ook via e-health een geestelijke gezondheidszorg ambieert, toegankelijk en laagdrempelig voor iedereen.

Naasten in kracht

Naasten in Kracht is er voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid (partners, kinderen, ouders, broers, zussen en goede vrienden). Via deze website krijg je informatie, tips, inspiratie en steun.
Vooral van elkaar.
De informatie is zo algemeen mogelijk zodat zoveel mogelijk naasten er van kunnen profiteren.
Je kunt door middel van filters de informatie en persoonlijke verhalen lezen die voor jou van toepassing zijn. 
Naasten in Kracht is een initiatief van 9 cliënten- en familieorganisaties in de ggz. 
Ze staan ook hier vermeld op deze site.

Ypsilon

Ypsilon wil perspectief bieden aan familieleden en naastbetrokkenen van mensen met psychosegevoeligheid.

Ypsilon maakt deel uit van Naasten in Kracht.

Hun website is zo actueel, breed opgezet en vol met interessante informatie dat we vele linken hier kunnen plaatsen.
Eén link moet voldoende zijn. Ga zeker eens op bezoek!
Ze staan ook hier vermeld op deze site.

Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie

Onze Vereniging werd in 1986 opgericht.

Ze groepeert circa 200 psychiaters en psychologen die het psychoanalytisch gedachtegoed in hun psychotherapeutisch werk integreren. Psychische en psychopathologische verschijnselen worden daarbij begrepen als uitdrukking van de (ook vroegkinderlijke) levensgeschiedenis waarin zich bepaalde patronen herhalen. Ze worden eveneens beschouwd als het resultaat van een min of meer conflicterend samenspel van innerlijke krachten. Door hierbij stil te staan, alsmede door bewustwording van betekenisvolle elementen die de relatie met de therapeut kenmerken, komt het tot een doorleefd inzicht in de ontwikkeling en in de werking van het eigen zielsleven.

De psychotherapeuten van de VVPT putten uit de ganse breedte van het psychoanalytisch gedachtegoed maar hun activiteit ontplooit zich binnen een diversiteit aan kaders, zoals face à face, short-term, groepspsychotherapie, speltherapie en klinische psychotherapie. Ze richten zich bovendien tot de meest diverse vormen van psychisch lijden en dit zowel bij kinderen als bij volwassenen.

Onze Vereniging maakt deel uit van de European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy.
Ze is nauw verbonden met het Centrum voor Kinderpsychotherapie en Ontwikkelingsgerichte Interventie en met de Specialisatie Psychoanalytische Therapie van de Katholieke Universiteit Leuven.
Tenslotte telt zij heel wat leden uit de verschillende psychoanalytische kringen die Vlaanderen rijk is en die elkaar rond gemeenschappelijke klinische werkzaamheden ontmoeten.

De Vereniging verzorgt bijscholing en vorming, wetenschappelijke bijeenkomsten en studiedagen, intervisie en supervisie.
Ze is ook een van de deelnemende verenigingen aan het Tijdschrift voor Psychoanalyse.

beGeesterd – Centrum voor Filosofie en Psychiatrie

beGeesterd is een centrum voor uitwisseling tussen de domeinen van de filosofie en de psychiatrie in al hun diversiteit aan onderwerpen en benaderingen. beGeesterd faciliteert deze uitwisseling door het aanbieden van een platform voor discussie, onderwijs en wetenschappelijke interactie. Openheid, diversiteit en pluralisme karakteriseren de werking. Het centrum richt zich op psychiaters en psychotherapeuten, filosofen, studenten en geïnteresseerden in dit overlappend gebied tussen filosofie en psychiatrie.

Kenniscentrum Phrenos

Kenniscentrum Phrenos beoogt het persoonlijk herstel en de maatschappelijke participatie van mensen met psychotische of andere ernstige en langdurige aandoeningen te bevorderen. Phrenos doet dat door kennis te delen en te ontwikkelen.

PsychoseNet.nl

PsychoseNet.nl is een multideskundige eCommunity van ervaringsdeskundigen, betrokkenen en professionals. PsychoseNet beoogt een laagdrempelige plek te zijn waar naast goede en normaliserende informatie ook hoop en steun geboden wordt. Stichting PsychoseNet is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

PsychoseNet voorziet in een belangrijke informatiebehoefte rondom psychosegevoeligheid en zet daarnaast sterk in op een herkadering van het beeld dat we hebben van mensen met psychische kwetsbaarheden in het algemeen, en dat van mensen met een psychotische kwetsbaarheid in het bijzonder.

Goede informatie en perspectief

Aan het begrip ‘psychose’ kleven nog altijd vele misverstanden (het is een progressieve hersenziekte), negatieve verwachtingen (na een psychose kun je nooit meer een normaal leven leiden) en vooroordelen (psychotische mensen zijn gevaarlijk), met alle gevolgen van dien. PsychoseNet wil een antwoord zijn op het onterechte negativisme en pessimisme rondom psychose door goede informatie en perspectief te bieden en een (online) community te creëren waar kennis en ervaring kan worden gedeeld.

Crazywise Conferentie

HOE HET ALLEMAAL BEGON…
Het begon allemaal met een aankondiging van Sean Blackwell, die op zijn YouTube kanaal “BipolarOrWakingUp” veel mensen bereikt die net als hij niet alleen ziekte, maar vooral ook een transformatie of wedergeboorte hadden ervaren in hun psychose. Sean was van plan om in 2014 naar Europa te komen. Twee mensen pakten zijn boodschap op, en Sean bracht hen bij elkaar.

Zo begonnen Ruud van Rijsingen, Griet Daemen en later Han den Dekker en Annemarie Slee aan hun spontane avontuur om in december 2014 een conferentie te organiseren waar Sean bij zou zijn. Sean tipte hen Phil Borges, een filmmaker in Amerika die bezig was met een documentaire over een andere kijk op psychose, getiteld Crazywise. De click met hem was er meteen op alle fronten. Phil was erg betrokken, en gaf toestemming om de conferentie alvast te vernoemen naar zijn documentaire: Crazywise Conference. Met de conferentie wilden we een brug slaan tussen bestaande visies én nieuwe inzichten, tussen professionals én ervaringsdeskundigen.

Hier gaat de geschiedenis verder…

OVER ONZE GROEP

Door de jaren heen zijn er verschillende mensen betrokken geweest bij de organisatie van Crazywise Conferenties en aanverwante activiteiten. Onze organisatiestructuur is informeel en mensen dragen voor kortere of langere tijd bij, afhankelijk van eigen impulsen en behoeften. Betrokkenheid, deskundigheid en onafhankelijkheid zijn belangrijke (voor)waarden binnen ons team, dat momenteel bestaat uit de onderstaande personen:

Lees hier verder…

Similes

Similes is een pluralistische organisatie, die de familie en naasten van psychisch kwetsbare mensen ondersteunt. Eén op vier mensen kampt vroeg of laat met een ernstig psychisch probleem. De impact daarvan is groot. Wanneer je kind, je partner, een van je ouders, een broer of zus of iemand anders uit je omgeving te maken krijgt met psychische problemen, verandert er ook veel in jouw leven.

Similes is er voor jou. Sinds 1972 organiseren onze vrijwilligersafdelingen overal in Vlaanderen en Brussel info-avonden, gespreksbijeenkomsten en training voor familieleden van psychisch kwetsbare mensen.

Hier op onze site vind je ook wat meer info over hun activiteiten.