Open Dialogue

Open Dialogue

Over de werkplaats Peer-supported Open Dialogue
Robert Whitaker en Jaakko Seikkula – Humanistic Psychiatry?
Praktijkontwikkeling rond Open Dialogue in Vlaanderen

Werkplaats Peer-supported Open Dialogue

De Werkplaats Peer-supported Open Dialogue (POD) heeft tot doel kennis en ervaringen met POD in de praktijk te delen en de beschikbaarheid van POD te vergroten.

In de ggz wordt veel gewerkt met vaste structuren, behandelplannen en diagnoses. Soms gaat deze manier van werken voorbij aan wat er allemaal achter de hulpvraag en in het netwerk speelt. Met als gevolg dat de behandeling onvoldoende aansluit en er ongemak ontstaat bij de cliënt, diens naasten en bij betrokken hulpverleners.
Peer-supported Open Dialogue is een innovatieve werkwijze om ruimte te maken voor alle perspectieven van cliënt, naasten en hulpverleners en samen te zoeken naar welke zorg of ondersteuning kan helpen. De eigen regie van de cliënt vormt het uitgangspunt. Niets wordt besproken over de cliënt zonder de cliënt.

POD-hulpverleners geven aan dat zij meer werkplezier ervaren en beter in staat zijn om

  • ruimte te maken voor ervaringskennis en betekenisgeving van cliënten en hun netwerk;
  • met hun professionele kennis daarbij aan te sluiten;
  • dwang en drang te voorkomen;
  • met cliënten en naasten flexibele netwerken van zorg te vormen.

DEZE WERKPLAATS IS VOOR

  • hulpverleners die geschoold zijn in POD
  • cliënten en naasten die ervaring hebben met POD
  • iedereen die op een andere manier betrokken wil zijn

Heel veel meer over POD hier

Robert Whitaker en Jaakko Seikkula – Humanistic Psychiatry?

The Evidence Is In:
Our Drug-Based Paradigm of Care Has Failed – Finding ways to a humanistic approach
Robert Whitaker and Jaakko Seikkula, one of the creators of the Open Dialogue approach to mental health care are speaking here at the 10th Nordic Family Therapy conference in Finland. Their subject: Why, when all the research shows that antipsychotics to more harm and good, and when Open Dialogue has proven that mental health problems can be treated without the use of longterm medication, do we not change over to this more humanistic way of mental health care?
Robert Whitaker – madinamerica.com
Jaakko Seikkula – jyu.fi

Kijk hier naar de film:
https://www.youtube.com/watch?v=gRVxNNkThcI

The 10-year treatment outcome of Open Dialogue based
psychiatric services for adolescents

Just published in the “Early Intervention in Psychiatry”:
Register-based follow-up included all adolescents who, for the first-time, received psychiatric treatment in Finland during the period 1 January 2003–31 December 2008.
Treatment that commenced under Open Dialogue-based services was associated with a lesser use of psychiatric services and mental health disability allowances in the 10-year follow-up.
Even though there were relatively more people receiving treatment under Open Dialogue, the total 10-year costs for the use of services and for disability allowances were still lower. (open access article)

Hier is de link naar het artikel

Hieronder hetzelfde artikel te lezen en/of downloaden als pdf

Praktijkontwikkeling rond Open Dialogue in Vlaanderen

Open Dialogue is op de eerste plaats een doelgerichte benadering van psychiatrische zorg en behandeling, die zo snel mogelijk verbinding en samenspraak zoekt met álle betrokkenen, door in brede gesprekken open naar de verschillende ervaringen en perspectieven te luisteren. Op die manier kan ook samen naar betekenis, mogelijke doelen, krachten, hulpbronnen en andere oplossingen worden gezocht – en kan tijd én toekomst worden gewonnen.

Deze doelgerichte Open Dialogue benadering steunt op 30 jaar internationaal praktijkonderzoek en wordt gekenmerkt door 7 kernprincipes, waarbij steeds opnieuw wordt afgestemd op de betrokken personen en situatie: 

(De specifieke verwijzing naar deze 7 kernprincipes verklaart ook de Engelse benaming Open Dialogue, om onderscheid te maken met de meer algemene term ‘open dialoog’).

·     onmiddellijke hulp:
respons binnen de 24u na het eerste contact

·     sociaal netwerkperspectief:
het sociale netwerk van de patiënt wordt in kaart gebracht en alle relevante personen worden in de dialoog betrokken

·     flexibiliteit en mobiliteit:
hulpverleners stellen zich in op de veranderende noden van de patiënt en zijn omgeving en idealiter vindt een Open Dialogue-bijeenkomst plaats in de thuiscontext

·     verantwoordelijkheid:
de eerst gecontacteerde hulpverlener organiseert de eerste ontmoeting met de patiënt, de familie en andere betrokkenen

·     psychologische continuïteit:
een geïntegreerd netwerk bestaande uit alle noodzakelijke disciplines en specialisaties werkt zo lang als nodig door met de patiënt en de familie

·     tolerantie van onzekerheid:
open luisteren en samen zoeken staan centraal zonder dat de agenda en de uitkomst van een gesprek vooraf vastliggen

·     dialogisme en meerstemmigheid:
het creëren van een dialogische omgeving waarin zeer respectvol naar alle ervaringen en perspectieven wordt geluisterd in de zoektocht om de situatie beter te begrijpen

Bovenstaand schematisch overzicht van de 7 kernprincipes geeft aan dat Open Dialogue naast de therapeutisch-verbindende invalshoek van ‘being with’ ook heel nadrukkelijk een organisatorisch model is, dat vanuit het beleid gerichte ondersteuning vergt. De onderlinge wisselwerking tussen deze verschillende invalshoeken en principes zorgen ervoor dat deze Open Dialogue benadering telkens opnieuw (zonder in herhaling te vallen) een flexibele uitdaging is voor elke betrokken hulpverlening.

Open Dialogue was oorspronkelijk vooral gericht op samen omgaan met psychosegevoeligheid, maar krijgt overal in de internationale praktijk steeds een bredere toepassing. Voortbouwend op de ontwikkelingen in West-Lapland (Finland) door Jaakko Seikkula en zijn collega’s, heeft de Open Dialogue praktijk heel wat navolging gekregen in andere Europese regio’s. Deze aanpak wordt daar intussen vertaald naar veel verschillende situaties en contexten, steeds mogelijk vanaf de crisis – zonder aarzeling of uitstel – en met oog op een verdere flexibele, duurzame ondersteuning van iedereen die hierin samen betrokken is.

Ook Vlaanderen (en België) wil hierin niet achterblijven. Vanuit de praktijk zelf in Vlaanderen groeit de interesse en ambitie om met Open Dialogue op weg te gaan en hierover uit te wisselen. Zorgcircuit Psychose Noord-West-Vlaanderen was hierin de eerste voortrekker, intussen verspreidt deze praktijkontwikkeling zich verder over steeds meer Vlaamse regio’s en teams. Diverse teams verdiepen zich al enkele jaren in de Open Dialogue principes, zowel inhoudelijk als organisatorisch, gedreven op een gezamenlijke weg: situatie per situatie, zoveel mogelijk met vereende krachten Open Dialogue-praktijken leren waarmaken. Vanuit Steunpunt Geestelijke Gezondheid wordt deze praktijkontwikkeling doorheen Vlaanderen gericht en actief ondersteund en begeleid.

Contact:
Dag Van Wetter dag.van.wetter@psyche.be en Elke Haerick Elke@steunpuntgg.be
FAQ rond Open Dialogue (NHS UK)
TeGek / Steunpunt GG

Op onze pagina Kunst & Literatuur onder het hoofdje Artikelen een interessant artikel:
“Dialogue as a response to the psychiatrization of society?
Potentials of the Open Dialogue Approach”

Meerdere auteurs waaronder Jaakko Seikkula.

BIBLIOGRAFIE

Jaakko Seikkula & Tom Erik Arnkil, Dialogical Meetings in Social Networks, Karnac

Jaakko Seikkula & Tom Erik Arnkil, Open Dialogues and Anticipations – respecting otherness in the present moment, National Institute for Health and Welfare

Nick Putman & Brian Martindale (red.), Open Dialogue for Psychosis – organising mental health services to prioritise dialogue, relationship and meaning, ISPS Book Series, Routledge